[עדכון: ע"פ כללי הכתיב החדשים יש לכתוב "אומנם" (וכמובן "האומנם").
ירעם]