@yiramne

קבלו חידה – מה המשפט הזה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #חידה #הצייסר #שאלה #הגייה #חיתוךדיבור #דיקציה

♬ The Riddler Theme – Joseph Caquias

@yiramne

פתרון החידה! על חשיבות חיתוך הדיבור, הדיקציה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #חידה #הצייסר #שאלה #הגייה #חיתוךדיבור #דיקציה

♬ The Riddler Theme – Joseph Caquias

 

תמלול 1:

קבלו חידה, ובלי להציץ בגוגל!

אני אגיד משפט בעברית, וכתבו בתגובות מה אמרתי:

עכוכוסתהטלצפתאףהיאכוסתהטל.

שוב:

עכוכוסתהטלצפתאףהיאכוסתהטל.

כן, זה משפט בעברית.

בסרטון הבא אגיד את התשובה. אתם מוזמנים לעקוב.

נו,אזמהאמרתי?נראהאתכםובליגוגל.

תמלול 2:

פתרון החידה:!

בסרטון הקודם אמרתי משפט בעברית, והייתם צריכים לכתוב את המילים שאמרתי במשפט.

אמרתי: עכו כוסתה טל צפת אף היא כוסתה טל.

כן, זה בעברית. לא מאמינים? הינה מה שאמרתי:

עכו (העיר עכו) כוסתה טל (העיר כוסתה בטל), צפת (העיר צפת) אף היא (גם היא) כוסתה טל.

זו הייתה דוגמה קטנה לחשיבות של חיתוך הדיבור, הדיקצייה.